Project Description

הרעיון היה לאפשר ללקוחות לקחת ולהחזיר עיתון בזמן השהייה בבית קפה ,

ובמקביל לפרסם את הכותרת הראשית של העיתון היומי לממהרים.