Project Description

פיתוח עמדה למרכזי השרות של סלקום לאפשר חשיפה לסלקום TV.

שימוש בכוכב החדש של סלקום בצורניות של המושבים.

הבלטת השלט הייחודי של סלקום TV.

חברת רוני בארי מתמחה בעיצוב נקודות מכירה